Algemene voorwaarden

www.hengelsportknaller.nl en de volgende sites www.hengelsportknaller.be zijn een onderdeel / activiteit van Smsplanet nv, Copyright © 2010.

1. Algemeen
1.1 Deze webwinkel wordt verzorgd door Smsplanet NV. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Smsplanet NV, gevestigd te Essen, Nieuwstraat 106 2910 Essen. Tel: +32.3.667.10.20. Email: info@hengelsportknaller.nl , ondernemgingsnummer BE 0477.098.656

1.2 Tijdens het bestelproces wordt u gewezen op de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Smsplanet nv. Smsplanet nv neemt geen bestelling in ontvangst als haar algemene voorwaarden niet zijn geaccepteerd. Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van de herziene versie van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.

1.3 Smsplanet nv garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2. Bestelling
2.1 Wij streven ernaar om het product binnen de 5 werkdagen te leveren. Is dit niet mogelijk(bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 week na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

3. Prijzen
3.1. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in EURO's en inclusief 21% btw, exclusief verzendings kosten.

3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke regelingen of bepalingen dit noodzakelijk maken of. U heeft de bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

3.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

3.4 Betaling voor de bestelling kunt u doen door middel van vooruitbetaling via overschrijving.

4. Persoonsgegevens en gegevensbeheer
4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Smsplanet nv, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Smsplanet nv om uw bestelling te verwerken. Smsplanet nv houdt zich aan de wet van de privacy.

4.2 Smsplanet nv respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke en discrete behandeling van uw persoonlijke gegevens.

4.3 Tenzij de afnemer heeft aangegeven dat de afnemer hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de afnemer worden opgenomen in een centraal bestand van Smsplanet nv. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de afnemer volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Smsplanet nv. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.4 De afnemer kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Smsplanet nv over de persoon van de afnemer worden opgenomen in het bestand van Smsplanet. De afnemer is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

5. Overeenkomst
5.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestig Smsplanet nv onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

5.2 Smsplanet nv is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Smsplanet nv goede gronden heeft om aan te nemen dat de consument niet aan zijn verplichting zal (kunnen) voldoen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wel daaraan nadere voorwaarden worden verbonden, deelt Smsplanet nv dit gemotiveerd mee binnen 10(tien) dagen na ontvangst van de bestelling.

6. Afbeeldingen en specificaties
Er wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid het kan gebeuren dat er producten afwijken van de werkelijkheid. Maar we proberen dat zoveel mogelijk te vermijden.

7. Non-conformiteit/ gebrekkig product
Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient de consument de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd van ontdekking te melden bij het bedrijf. Smsplanet nv raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden.

8. Overmacht
In geval van overmacht is de verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

9. Klachten
9.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@hengelsportknaller.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen we op uw klacht reageren.

9.2 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter, enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd.

10. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
De afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Smsplanet nv geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

11. Diversen
11.1 Indien de afnemer aan Smsplanet nv schriftelijk opgave doet van een adres, is Smsplanet nv gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de afnemer Smsplanet nv een nieuw adres heeft doorgegeven. 11.2 Alle prijzen zijn incl.21% BTW, onder voorbehoud. Producten kunnen afwijken van omschrijving en/of afbeelding.

www.hengelsportknaller.nl en de volgende sites www.hengelsportknaller.be zijn een onderdeel / activiteit van Smsplanet nv, Copyright © 2010, BTW BE 0477.098.656. Copyright © 2010.

Tennaamstelling van Smsplanet nv | Naam Bank Crelan Bank | Rekening: BE 46 1030 1304 3336  | BIC-code NICABEBB |Voor betaling van uit Nederland gelieve deze bank details te gebruiken: Tennaamstelling van Smsplanet nv | Naam Bank Crelan Bank | Rekening: BE 46 1030 1304 3336  | BIC-code NICABEBB | Voor vragen, opmerkingen en suggesties kan u een email sturen naar info@hengelsportknaller.nl